Dojo Hekiunkan
Yoshimitsu Katsuse, 15º Soke.
Shimizu, Shizuoka, Japon.